DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : III, Issue : XI, December - 2013

अस्तित्ववाद (एक्झिस्टेन्शीअॅलिझम) स्वरूप : एक आकालन

व्ही. एन. पाटील

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

आज साहित्यात अनेक वाड्:मयीन संकल्पना अनेक वाद , विचार प्रवाह अस्तित्वात असलेले दिसतात. जसे अभिजात वाद , स्वच्छदावाद, वास्तववाद, अतिवास्तववाद, संरचनावाद, विरचनावाद, मार्क्सवाद, गाधीवाद, आंबेडकरवाद, स्त्रीवाद अशा कितीतरी विचार प्रणाली अस्तित्वात असलेल्या दिसतात. असे वाद किंवा चळवळी समाजात किंवा साहित्यात अव्याहतपूर्ण निर्माण होताच असतात. ते जीवनाचे अपरिहार्य अंग असते ज्या प्रमाणे समुद्रात लाटा निर्माण होतात तद्वतच समाजात वाद संकल्पना निर्माण होतात.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

व्ही. एन. पाटील , (2013). अस्तित्ववाद (एक्झिस्टेन्शीअॅलिझम) स्वरूप : एक आकालन . Indian Streams Research Journal, Vol. III, Issue. XI, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/3381.pdf

References :

  1. डॉ. जनार्दन वाघमारे - चिंतनयात्रा, सांकेत प्रकाशन, औरंगाबाद पृ . १४५
  2. ज.बा.जोशी – मुद्रा नियतकालिक , एप्रिल , जुलै , ऑक्टोबर , १९६६
  3. रा.ग.जाधव – प्रतिष्ठान , ऑक्टोबर , १९६६
  4. दि. के.बेडेकर – महाराष्ट्र टाईम्स दिवाळी अंक
  5. विश्वास पाटील – अभिरुची , जानेवारी १९६८

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use