DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : VI, Issue : I, February - 2016

स्वातंञ्योत्तर काळातील राधानगरी तालूक्यातील पीक पध्दतीचा अभ्यास (1950 ­ 2000)

विजय विष्णू पाडळकर, None

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

भारत हा कॄषीप्रधान देश असून शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राधानगरी तालूका याला अपवाद नाही. राधानगरी तालूक्यात प्रामूख्याने भात, नाचणी (नागली) गहू, ज्वारी,इ. तॄणधान्ये, ऊस, केळी इ. नगदी, भुर्इमुग, सोयाबीन, सुर्यफूल इत्यादी तेलबिया तर हरभरा, उडीद, वाटाना, कुळीद इत्यादी कडधान्ये पीके घेतली जातात. 1960 ते 2001 या काळातील एकूण पीकाखालील क्षेत्राचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते कि, तॄणधान्ये व कडधान्य या पीकाखालील क्षेत्राचे प्रमान एकूण पीकाखालील क्षेत्राच्या तूलनेत घटले आहे. त्यामध्ये कडधान्यांचे प्रमाण तिप्पटीने कमी झाले आहे. तर नगदी पिकामध्ये तिप्पटीने वाढ झाली आहे. तॄणधान्य या पिकामध्ये भात हे तालूक्यातील प्रमुख पीक आहे. हे पीक पारंपारीक पध्दतीने घेतले जात होते. त्यामूळे शासनाने अधिक उत्पादन वाढावे यासाठी विविध कॄषी संशोधन सुरू केले. त्यानूसार 1963 ­ 1964 मध्ये तालूक्यात आसणे या गावी 100 एकरा मध्ये जपानी या आधूनिक भात पीक घेण्याच्या पध्दतीचा प्रयोग राबविण्यात आला. तो यशस्वी झाल्याने राज्यभर राबविण्यात आला. तसेच राधानगरी येथे भात संशोधन केंद्र सूरू करण्यात आले.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

विजय विष्णू पाडळकर, None(2016). स्वातंञ्योत्तर काळातील राधानगरी तालूक्यातील पीक पध्दतीचा अभ्यास (1950 ­ 2000). Indian Streams Research Journal, Vol. VI, Issue. I, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/7755.pdf

References :

 1. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 2. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 3. कित्ता पान नं. 13-14
 4. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 5. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 6. कित्ता
 7. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 8. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 9. कित्ता
 10. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 11. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 12. कित्ता पान नं. 13-14
 13. A Socio- Economic Review Abstract 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01
 14. कित्ता
 15. A Socio- Economic Review Abstract 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01
 16. कित्ता
 17. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 18. कित्ता
 19. A Socio- Economic Review Abstract 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01
 20. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 21. कित्ता
 22. कित्ता
 23. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 24. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 25. कित्ता
 26. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 27. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 28. कित्ता पान नं. 13-14
 29. A Socio- Economic Review Abstract 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01
 30. कित्ता
 31. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 32. कित्ता
 33. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 34. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 35. कित्ता
 36. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 37. कित्ता
 38. A Socio- Economic Review Abstract 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01
 39. कित्ता
 40. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 41. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 42. कित्ता पान नं. 13-14
 43. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गोजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 44. कित्ता
 45. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 46. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 47. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 48. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 49. कित्ता पान नं. 13-14
 50. चौधरी कि. का. महाराष्ट्र राज्य गँजेटीयर, कोल्हापूर जिल्हा दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन मुंबर्इ 1989
 51. जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन कोल्हापूर जिल्हा 2006-07 पान नं. 39
 52. कित्ता पान नं. 13-14
 53. महात्मा फुले राहूरी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भात संशोधन केंद्र राधानगरी माहिती पुस्तीका पान नं. 13
 54. कित्ता

Article Post Production

  No data exists for the row/column.
Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use