DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : VI, Issue : I, February - 2016

‘ किनवट तालुक्यातील ग्रामीण वसाहतींच्या अंतर्गतरचनेचा भौगोलिक अभ्यास ’ (नांदेड जिल्हा)

पी. ए. खडके , प्रफुल्ल बाबुराव गायकवाड

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

‘मानवी वसाहत’ ही मानवाकडून निर्माण केलेली अशी एक संरचना आहे की त्यास राहण्यासाठी दैनंदिन कार्यकरण्यासाठी व इतर आवष्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी मानवी वसाहतीचा उपयोग होतो. पण या वसाहतीवर प्राकृतिक व सांस्कृतिक घटकाचा परिणाम झालेला आपणास पाहायला मिळतो. त्यामूळे प्रत्येक ग्रामीण वसाहतीची अंतर्गतरचना ही सारखी नसते, कारण त्यावर प्राकृतिक व सांस्कृतिक घटकांचा परिणाम होतो. मानव सुरूवातीला वसाहत स्थापन करताना प्राकृतिकरचनेला अनुसरून वसाहत स्थापन करतो. त्यानंतर काळानूसार तो वसाहत विकसीत होते. त्यात घरांची संख्या, लोकसंख्या, रस्ते, इत्यादीतुन गल्यांचा आकार वाढतो, त्यातुन वसाहतीची अंतर्गतरचना बदलते.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

पी. ए. खडके , प्रफुल्ल बाबुराव गायकवाड(2016). ‘ किनवट तालुक्यातील ग्रामीण वसाहतींच्या अंतर्गतरचनेचा भौगोलिक अभ्यास ’ (नांदेड जिल्हा). Indian Streams Research Journal, Vol. VI, Issue. I, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/7689.pdf

References :

 1. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 2. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 3. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 4. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 5. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 6. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 7. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 8. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 9. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 10. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 11. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 12. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 13. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 14. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 15. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 16. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 17. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 18. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 19. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 20. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 21. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 22. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 23. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 24. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 25. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 26. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 27. भारतीय भु-स्थलदर्शक नकाषा प्रमाण – 1:50,000.
 28. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 29. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 30. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 31. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 32. तिवारी आर.सी. (2007): अधिवास भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
 33. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 34. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)
 35. भारतीय जनगणना अहवाल. ( 2011)
 36. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर.(महाराश्ट्र शासन मुंबई, 2011)

Article Post Production

  No data exists for the row/column.
Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use