DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : V, Issue : VIII, September - 2015

जे,के मेहता यांचे आर्थिक विचार (एक तत्वज्ञानी अर्थशास्त्रज्ञ)

टि.जी.सिराळ, None

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

जे,के, मेहता अलाहाबाद विदयापीठात अर्थशास्त्राचे प्रोफेसर होते,ते ’तत्वज्ञानी अर्थशास्त्रज्ञ’ म्हणून ओळखले जात, अर्थशास्त्राचा त्यांनी व्यावसायिक दृष्टीने ‘अभ्यास करण्यापेक्षा तत्वज्ञान व मानसशास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास केला, त्यांचा दृष्टीकोन ब-याच अंशी महात्मा गांधीच्या विचारांशी साधम्र्य असणारा जाणवतो, ’लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकॉनॅामिक थेअरी’ व ’लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकॉनॅामिक थेअरी’ ही दोन पुस्तके हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने त्यांचे महत्वाचे योगदान होय, जे.के.मेहता यांनी आपल्या ’लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकॉनॅामिक थेअरी’ या पुस्तकात अर्थशास्त्रातील पारंपारिक संकल्पनाबरोबर अर्थशास्त्राची व्याप्ती गराजांचे तत्वज्ञान, व्याजदराच्या सिध्दांतातील समन्वय, धोका, खंड, नफा यांविषयी स्वतःचे विचार व्यक्त करतांना व्यावसायिक दृष्टिकोनापेक्षा मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनावर भर दिला आहे,

Keywords :


  Article :


  Cite This Article :

  टि.जी.सिराळ, None(2015). जे,के मेहता यांचे आर्थिक विचार (एक तत्वज्ञानी अर्थशास्त्रज्ञ). Indian Streams Research Journal, Vol. V, Issue. VIII, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/7104.pdf

  References :

  1. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  2. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  3. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  4. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  5. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  6. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  7. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  8. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  9. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  10. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  11. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  12. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  13. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  14. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  15. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  16. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  17. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  18. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  19. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  20. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  21. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  22. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  23. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  24. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  25. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  26. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  27. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  28. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  29. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  30. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  31. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  32. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  33. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  34. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  35. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  36. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  37. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  38. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  39. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  40. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  41. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  42. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  43. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  44. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  45. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  46. डॉ. कविमंडन, आर्थिक विचारांचा विकास
  47. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  48. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  49. Mehta J.K. Lecturers on Modern Economic Theory.
  50. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  51. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  52. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  53. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.
  54. Mehta J.k. : Advanced Economic Theory.
  55. Economic though of Indian Societies by Dr. Usha Singh.

  Article Post Production

   No data exists for the row/column.
  Creative Commons License
  Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
  Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
  Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
  Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
  Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use