DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : IV, Issue : I, February - 2014

सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक विचार व कार्य

चंदन शिंगटे, -

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

सदर अभ्यास हा सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक विचार व कार्य याच्याशी संबंधीत आहे. त्यांचे विचार व कार्य इतरांनी लिहिलेली पुस्तके, लेख अशा प्राथमिक दुय्यम स्त्रोतांचा उपयोग केला आहे. यातून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यांचे विचार व कार्य याचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळले की त्यांनी शिक्षणप्रसाराचे कार्य केलेले आहे.

Keywords :


  Article :


  Cite This Article :

  चंदन शिंगटे, -(2014). सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक विचार व कार्य. Indian Streams Research Journal, Vol. IV, Issue. I, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/3673.pdf

  References :

  1. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  2. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  3. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  4. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  5. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  6. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  7. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  8. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  9. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  10. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  11. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  12. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  13. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  14. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  15. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  16. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  17. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  18. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  19. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  20. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  21. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  22. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  23. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  24. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  25. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  26. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  27. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  28. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  29. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  30. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  31. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  32. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  33. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  34. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  35. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  36. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  37. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  38. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  39. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  40. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  41. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  42. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  43. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  44. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  45. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  46. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  47. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  48. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  49. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  50. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  51. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  52. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  53. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  54. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  55. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  56. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  57. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  58. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  59. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  60. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  61. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  62. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  63. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  64. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  65. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  66. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  67. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  68. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  69. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  70. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  71. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  72. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  73. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  74. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  75. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  76. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  77. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  78. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  79. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  80. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  81. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  82. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  83. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  84. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  85. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  86. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  87. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  88. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  89. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  90. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  91. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  92. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  93. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  94. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  95. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  96. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  97. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  98. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  99. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  100. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  101. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  102. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  103. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  104. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  105. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  106. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  107. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  108. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  109. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  110. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  111. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  112. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  113. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  114. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  115. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  116. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  117. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  118. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  119. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  120. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  121. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  122. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  123. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  124. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  125. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  126. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  127. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  128. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  129. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  130. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  131. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  132. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  133. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  134. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  135. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  136. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  137. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  138. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  139. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  140. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  141. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  142. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  143. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  144. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  145. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  146. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  147. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  148. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  149. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  150. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  151. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  152. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  153. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  154. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  155. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  156. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  157. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  158. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  159. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  160. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  161. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  162. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  163. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  164. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  165. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  166. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  167. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  168. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  169. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  170. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  171. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  172. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  173. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  174. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  175. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  176. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  177. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  178. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  179. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  180. Best J. W. and kahn J.V. [2006] Research ineducation,[10 edi], New Delhi, prentice Hald of Indian.
  181. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  182. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  183. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  184. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  185. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  186. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  187. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  188. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  189. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  190. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  191. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  192. Gupta N. L.[2002],Mahatma Jotiba phule, New Delhi, Anmol Publications.
  193. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, (2003), जोतीचारित्र, नवी दिल्ली, नॅशनल बुक ट्रस्ट.
  194. झोडगे फुलवंताबाई, (1997), साध्वी सावित्रीबाई फुले, नागपूर, कुमुदिनी यावलकर.
  195. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  196. खुर्द के. डी. (2001), सावित्रीबाईचा संघर्ष, कोल्हापूर, श्रमिकप्रतिष्ठान.
  197. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  198. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal
  199. Litchmam, Marilyn [2006], Qualitative Research in Education, New Delhi, Sage Publication India
  200. कुलकर्णी अ. रा. (२००८), महात्मा जोतीराव फुले – सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य, औरंगाबाद, स्वरूप प्रकाशन.
  201. Saravanavel P [1998], Research Methodology, Kitab Mahal

  Article Post Production

   No data exists for the row/column.
  Creative Commons License
  Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
  Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
  Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
  Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
  Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use