DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : IV, Issue : I, February - 2014

1920 ते 1947 या कालखंडातील समाज परिवर्तन आणि मराठी साहित्य

रावसाहेब दशरथ ननावरे, -

DOI : 10.9780/22307850, By : Laxmi Book Publication

Abstract :

परिवर्तन या शब्दाचा शब्दशः अर्थ बदल असा होतो. परिवर्तन ही सृष्टीचा नियम आहे. सृष्टीतील मानव हा महत्त्वाचा घटक आहे. मानवी जीवन व्यवहार निसर्गातील घटनांवर आधारीत असतो. मानवी जीवन हा साहित्याचा महत्त्वपूर्ण विषय आहे. मानव जीवन हे स्थीर नसून ते परिवर्तनशील आहे. मानवी समूहातून समाज या घटकांची निर्मिती झालेली आहे. सामाजिक स्थिती ही सार्वत्रिक सार्वकालिक स्थिर असत नाही तर तिच्या बदल होत असतो.

Keywords :


  Article :


  Cite This Article :

  रावसाहेब दशरथ ननावरे, -(2014). 1920 ते 1947 या कालखंडातील समाज परिवर्तन आणि मराठी साहित्य . Indian Streams Research Journal, Vol. IV, Issue. I, DOI : 10.9780/22307850, http://isrj.org/UploadedData/3670.pdf

  References :

  1. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  2. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  3. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  4. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  5. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  6. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  7. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  8. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  9. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  10. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  11. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  12. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  13. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  14. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  15. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  16. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  17. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  18. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  19. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  20. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  21. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  22. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  23. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  24. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  25. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  26. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  27. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  28. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  29. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  30. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  31. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  32. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  33. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  34. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  35. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  36. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  37. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  38. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  39. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  40. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  41. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  42. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  43. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  44. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  45. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  46. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  47. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  48. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  49. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  50. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  51. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  52. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  53. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  54. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  55. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  56. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  57. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  58. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  59. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  60. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  61. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  62. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  63. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  64. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  65. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  66. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  67. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  68. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  69. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  70. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  71. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  72. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  73. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  74. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  75. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  76. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  77. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  78. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  79. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  80. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  81. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  82. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  83. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  84. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  85. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  86. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  87. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  88. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  89. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  90. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  91. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  92. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  93. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  94. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  95. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  96. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  97. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  98. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  99. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  100. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  101. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  102. जोग रा. श्री. तत्रैव पृ.४५.
  103. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  104. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  105. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  106. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  107. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  108. डॉ. कसबे रावसाहेब, चळवळ आणि मराठी साहित्य, (संपा.सातपुते), शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्र. आ. २००९, पृ.२१.
  109. अदावंत म. ना. प्रदक्षिणा (खंड पहिला), कोन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे, सहावी. आ. १९७६, पृ.१५१
  110. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  111. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.
  112. अॅथनी स्मिथ, तत्रैव पृ.२१.

  Article Post Production

   No data exists for the row/column.
  Creative Commons License
  Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
  Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
  Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
  Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
  Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use