DOI Prefix : 10.9780 | Journal DOI : 10.9780/22307850
Scroll to Top

Volume : III, Issue : VIII, September - 2013

स्त्री शिक्षणाची वाटचाल : एक चिकित्सक अभ्यास

S. T. Patil

DOI : 10.9780/22307850, Published By : Laxmi Book Publication

Abstract :

वेदकाळापासून महाभारत काळापर्यंत स्त्री शिक्षणाविषयी थोडे औदासिन्य समाजात आलेले दिसते . महाभारतकाळी मुलींना शिक्षण देण्याची रीत होती. पण त्यांसाठी शाळा नव्हत्या , घरच्या घरी पित्यापासून , थोरल्या भावापासून किंवा घरी येणा-या विद्वान अतिथीपासून त्यांना शिक्षण मिळत असे.

Keywords :


Article :


Cite This Article :

S. T. Patil, (2013). स्त्री शिक्षणाची वाटचाल : एक चिकित्सक अभ्यास. Indian Streams Research Journal, Vol. III, Issue. VIII, DOI : 10.9780/22307850, http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/3112.pdf

References :

  1. शारदा देशपांडे – धर्म , संत व स्त्री पुणे विध्यार्थी गृह प्रकाशन प्रथमावृत्ती जून १९९० पृ.७,८,९,४७,४८,९३,९४
  2. शोभा नाईक – भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद स्त्रीवाद समीक्षा आणि उपयोजन लोकवाङ्मयगृह प्रकाशन मुंबई – ४०००२५ प्रथमावृत्ती – जून २००७

Article Post Production

Article Indexed In

Comments :

Enter Name :  
Email ID :  
Comments :  

Previous Comments :

Creative Commons License
Indian Streams Research Journal by Laxmi Book Publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://oldisrj.lbp.world/Default.aspx
Copyright © 2014 Indian Streams Research Journal. All rights reserved
Looking for information? Browse our FAQs, tour our sitemap, or contact ISRJ
Read our Privacy Policy Statement and Plagairism Policy. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use